Miljö

Miljöpolicy

Låsman verkar för att bedriva verksamhet på ett hållbart sätt med hänsyn till miljön. Vi har målsättningen att reducera och minimera den egna och kunders miljöpåverkan på jordens resurser. Vi arbetar med hållbar utveckling för att bidra till en mer hållbar framtid.

Detta gör vi genom att:

  • Alla transporter inom Låsman ska vara trafiksäkra, ha fokus på god arbetsmiljö och minsta möjliga miljöpåverkan. 
  • Vi planerar körningen för att minimera utsläpp av fordonsavgaser och utifrån tjänsteleveranser väljer vi miljöanpassade fordon.
  • Vi har en ständigt pågående dialog med kunder, leverantörer och övriga intressenter om miljöanpassade alternativ i nutid och framtiden.
  • Öka vår kunskap och vårt engagemang i miljöfrågor som berör oss och våra kunders verksamhet och produkter.
  • Vi källsorterar vårt avfall, energieffektiviserar och väljer miljöanpassade produkter för att förebygga föroreningar, skydda miljön och spara på jordens resurser. 
  • Vi måste uppfylla och helst överträffa de miljökrav som finns i gällande lagar och förordningar och mål som satts upp i vår egen verksamhetsplan. 
  • I arbetet med hållbar utveckling och ständig förbättring väljer vi att ha fokus på att utveckla miljöanpassade arbetssätt, produkter samt system.

Denna miljöpolicy omprövas varje gång en ny miljöutredning görs